EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

S kartico lahko invalidi uveljavljate različne ugodnosti in komercialne popuste v državah EU, ki so na voljo v posameznih državah.

NAVODILO ZA PRIDOBITEV EU KARTICE UGODNOSTI ZA INVALIDE

Zahtevo za pridobitev kartice oddate osebno na upravni enoti, na območju katere imate prijavljeno stalno prebivališče.

Vlogo vložite ustno, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpišejo na upravni enoti, vi ga le podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • odločbo o invalidnosti ali telesni okvari
  • fotografijo velikosti 35mm x 45 mm
  • osebni dokument

Stroškov postopka ni, kartica je brezplačna.

Vzpostavljena je spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki bo ponujala nabor ugodnosti, ponujenih s strani različnih komercialnih ponudnikov.

Aktualne ugodnosti so predstavljene na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej je mogoče poiskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se izpiše z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…

Uporabniki imajo možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije. Mobilno aplikacijo lahko uporabniki poiščejo pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«

UPRAVIČENCI DO INVALIDSKE KARTICE UGODNOSTI

Dobili jo bodo lahko vsi invalidi, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako bodo do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari z najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Comments are closed.